| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Autoritetslister for serier og forlag pr 22-7-2013

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 1 month ago

Tekst og dokumenter nedenfor kopi fra ministeriets site.


Siden

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/autoritetslister  (pr. 22-7-2013)

Autoritetslister for serier og forlag

 

Autoritetslisterne indeholder de tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, som er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator.

 

På autoritetslisterne fremgår de serier og forlag, som kan udløse point på baggrund af den bibliometriske forskningsindikator. Der findes to separate autoritetslister: en for serier og en for forlag.

 

Her finder du de nyeste autoritetslister:

Note til autoritetslisten for serier: Autoritetslisten for serier indeholder som noget nyt konferencer. Det er desværre ikke muligt at beregne point til disse konferencer  for de publikationer, som er indberettet i 2012.

 

Serier

Autoritetslisten for serier er underopdelt i 67 fagområder og 1 tværvidenskabelig liste. Serierne er entydigt placeret i én faggruppe. Serier kan være tidsskrifter, bogserier og konferenceserier. Det er faggruppens opgave at niveauinddele de serier, som faggruppen har på sin liste. Serierne inddeles af faggrupperne i 2 niveauer: et højt niveau 2 og et normalt niveau 1, og niveauinddelingen godkendes endeligt af Fagligt Udvalg. Både titlerne på faggruppernes serielister og niveauinddelingen revideres normalt én gang om året, men autoritetslisten udviklet i 2012 vil gælde i 2 år - det vil sige både for forskningspublikationer fra 2012 og 2013.
Autoritetslisten for serier 2012 og 2013 har over 21.000 titler. 

 

Forlag

Ligesom serielisten revideres forlagslistens hvert år. Men listen der er udviklet i 2012 vil gælde for 2 år, det vil sige både for forskningspublikationer fra 2012 og 2013. Forlagslisten er ikke niveauinddelt, men det vil blive gjort næste gang listen revideres i 2014. Autoritetslisten for forlag 2012 og 2013 indeholder knapt 1.430 forlag.

 • Læs mere om hvordan der stilles forslag til nye serier og forlag (nedenfor)
 • Læs mere om niveauinddeling (nedenfor)

 

Senest opdateret 22. juli 2013

 


 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/autoritetslister/forslag-til-autoritetslisterne

Forslag til autoritetslisterne

  

Faggrupperne reviderer autoritetslisterne en gang om året, hvor det er muligt at stille nye forslag til serietitler og forlag.

 

En gang årligt opdateres autoritetslisten for serier og autoritetslisten for forlag. Det er faggruppemedlemmerne, som står for arbejdet.

Som faggruppemedlem kan du foreslå:

 • Ny serietitel eller et nyt forlag
 • Ændringer i de bibliografiske data, som eksempelvis titel eller ISSN nr.
 • Flytning af serier mellem faggrupperne
 • Sletning af serier eller forlag på listerne

Hvis du ikke er medlem af en faggruppe, kan du henvende dig til en faggruppe med en forespørgsel:

 • Kontaktliste for faggrupperne

Næste gang det vil være muligt at stille forslag er i 2014. Faggrupperne og de systemansvarlige på universiteterne vil blive orienteret, når den præcise dato er sat.

 


 

http://fivu.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/niveauinddeling-af-publiceringskanaler/niveauinddeling-af-publiceringskanaler

Niveauinddeling af publiceringskanaler

   

Serier er inddelt i niveauer for at skabe incitament for forskerne til at publicere i de mest prestigefyldte tidsskrifter inden for deres fagområde.

 

Autoritetslisterne niveauinddeles én gang om året. Det er et arbejde som udføres af faggrupperne og Fagligt Udvalg. Begge autoritetslister inddeles i to niveauer: det normale niveau 1 og det høje niveau 2.

 

Niveauinddelingen af serier

Faggrupperne har til opgave at niveauinddele serierne én gang om året. Faggrupperne tager udgangspunkt i sidste års niveauinddeling. Fagligt Udvalg står for den endelige godkendelse af niveauinddelingen af autoritetslisten for serier

For serier gælder der to overordnede kriterier for, at serien kan placeres på det høje niveau 2:

 1. de skal opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø inden  for faget,
 2. andelen af serier på det høje niveau 2 må ikke overstige 20 pct. af faggruppens serier (målt i verdensproduktion af artikler).

 

Niveauinddelingen af forlag

Det er Fagligt Udvalg, som står for niveauinddelingen af forlag. Forlag på niveau 2 skal leve op til samme kriterium som serierne, der lyder, at forlaget skal opfattes som ubetinget førende af det internationale forskningsmiljø inden for faget.

Niveauinddelingen af forlag er på nuværende tidspunkt suspenderet, hvilket har indflydelse på pointtildelingen til monografier og antologibidrag.

 

 

Senest opdateret 22. juli 2013

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.