| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

om forlagsproblemet-div fra forår 2009

Page history last edited by Claus Emmeche 14 years, 8 months ago

Spørgsmålet om danske forlag og konsekvenserne for især humaniora og samfundsvidenskab hvis forlagsudgivelser på dansk underprioriteres i den bibliometriske forskningsindikator.

 
Nyeste indlæg: nederst på siden

 

Indledning: I den kritik mod den bibliometriske forskningsindikator, der fremkom i løbet af foråret 2009 (se bl.a. avisomtaler her) var forlagenes stilling anledning til bekymring, jævnfør Information d. 25/3-2009:

"Bodil Due, der er dekan på Humaniora på Aarhus Universitet, bakker op om kritikken af listerne.

"De humanistiske forskere er dog mest oprørte over, at de danske tidsskrifter og forlag er meldt ude, fordi de internationale tidsskrifter er det, der tæller i ministeriets bog. Men der har også været stor utilfredshed med hele processen," siger Bodil Due."

 

Nedenfor er fulgt op på forlagsspørgsmålet i form af gengivelse af korrespondance herom o.a. materiale, fra forår og efterår 2009.

 

Bemærk, at i den politiske aftale (se her) af 30. juni 2009 mellem forligspartierne hedder det, at "Aftalen forudsætter endvidere, at danske og udenlandske bogudgivelser gives de samme vilkår i forbindelse med niveauplaceringen."

 


Subject: Forlagsmødet - reminder

Date: Tue, 12 May 2009 09:20:49 +0200

From: Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

To: (listen med faggruppeformænd)

Kære faggruppeformænd

 

Blot en lille reminder. Forlagsmødet nærmer sig med hastige skridt. Hvis I ønsker at deltage, skal jeg have jeres tilmelding, senest i morgen den 13. maj. Hvis I allerede har tilmeldt jer, eller ved at I ikke vil deltage, behøver I ikke at foretage jer noget.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lof(snabela)fi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fi(snabela)fi.dk

www.fi.dk

 


Subject: Materiale fra Forlagsmødet d.26/5

Date: Wed, 27 May 2009 09:41:37 +0200

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabela)fi.dk>

To: <los(snabela)litcul.sdu.dk>, <woetmann(snabela)hum.ku.dk>, <peter.larsen(snabela)smk.dk>,

    <annescott(snabela)litcul.sdu.dk>, <sandbye(snabela)hum.ku.dk>,

    "Kirsten Drotner" <drotner(snabela)litcul.sdu.dk>,

    "Anne-Marie Mai" <ammai(snabela)litcul.sdu.dk>, <warburg(snabela)hum.ku.dk>,

    <ot.lpf(snabela)cbs.dk>, <histbo(snabela)hum.au.dk>, <farkhv(snabela)hum.au.dk>,

    "Friis-Jensen Karsten" <kfj(snabela)hum.ku.dk>, <msl(snabela)dpu.dk>,

    <bubandt(snabela)hum.au.dk>, <jens.kristiansen(snabela)jur.ku.dk>,

    "Jarvinen Margaretha" <mja(snabela)sfi.dk>, <hmdahl(snabela)ruc.dk>,

    <emmeche(snabela)nbi.dk>, <embra(snabela)life.ku.dk>

Cc: Lotte Faurbæk <lof(snabela)fi.dk>

 

Kære Faggruppemøde

 

Tak for et godt og konstruktivt forlagsmøde i går!

 

Her sender vi som aftalt materialet fra mødet, så I har mulighed for at dele det ud til medlemmerne i jeres faggrupper.

 

Mange hilsner

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkc(snabela)fi.dk>kkc(snabela)fi.dk

 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fi(snabela)fi.dk>fi(snabela)fi.dk

<mailto:kkc(snabela)fi.dk>

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

Content-Type: application/vnd.ms-powerpoint;    name="bogudgivelser.ppt"

Content-Type: application/octet-stream;    name="København 26 mai 2009 vista.pptx"

Content-Type: application/vnd.ms-excel;    name="Kopi af Forlagsopgørelse for 4 hovedområder under ét.xls"

 


• den 3. juni, 2009: FI lægger referatet (dateret 27/5) fra mødet om forlag den 26/5 samt oplæg fra Jørgen Søndergaard og Gunnar Sivertsen ud på denne side www.fi.dk/forskning/den-bibliometriske-forskningsindikator/dialogmoede-om-forlag . Referatet gengives her:

 

Kopi:

 

Referat fra Forlagsmødet d. 26/5 2009 på IDAs Mødecenter

 

Fagligt udvalg havde indkaldt faggrupperne til møde med det formål at drøfte

forlagsproblematikken. Før mødet har det især været spørgsmålet om de danske

forlags nomineringer til niveau 2, der har været til debat. Blandt de fremmødte

var hovedsageligt de humanistiske og samfundsvidenskabelige faggrupper, der er

mest berørt af situationen, da de publicerer flere monografier og antologier end

nat/tek og sund.

Mødet blev indledt af formanden for Fagligt Udvalg (FU) Jørgen Søndergaard,

som skitserede historikken og rationalet bag niveauinddelingen af forlag.

 

Publiceringsmønsteret i Danmark og Norge

Jørgen Søndergaard viste herefter tal og statistik om publiceringsmønsteret for

monografier og antologier. Heraf kunne udledes, at monografier og antologier

ikke overraskende har størst betydning for humaniora og samfundsvidenskab

(samfundsvidenskab udgiver flere monografier og antologier end humaniora),

men det har også nogen betydning for nat/tek. Det er de danske forlag, som spiller

den største rolle i publiceringen af monografier.

Herefter fulgte et oplæg ved Gunnar Sivertsen, som med tal viste, at der ikke er

sket forskydninger i publiceringsmønsteret med hensyn til norske monografier,

efter indførslen af den norske model i 2005. Han kunne dog vise den forandring,

at antallet af publiceringspoint er øget for både niveau 1 og 2, dvs. at publiceringsgraden

er øget. Antallet af monografier er tilsvarende steget i perioden, så

der er intet der tyder på, at publiceringsmønsteret for humaniora har ændret sig i

Norge efter indførelsen af indikatoren.

I Norge har man valgt at holde alle norske forlag på niveau 1.

 

Hovedpointer fra faggruppeformænd

Jørgen Søndergaard forklarede, at man ikke fra FU s side havde en klar løsningsmodel,

og derfor ønskede input fra formændene.

 

Hovedpointer fra debatten var:

• Positiv holdning til muligheden for at skabe bogserier: disse registres på

   forlagslisten og derved får forskerne monografipoint (dvs. højere point).

   Bogserierne kan nomineres til niveau 2, da dette ikke påvirker de reste-

   rende faggruppers produktion, fordi de er mere fagspecifikke end forlagene.

• Videnskabelig validering skal sikres: bl.a. bør kvaliteten af de internationale

   forlag undersøges.

• Muligheden for at faggrupperne kunne få egne forlagslister, så andre

   faggrupper ikke påvirkes. Det vil sige, en entydig placering af forlag i

  stil med den, der i øjeblikket sker for tidsskrifter.

• Indføre en overgangsperiode eller et moratorium: til at sikre et godt kvalitetsmæssigt

   grundlag for forlagslisten.

• Sikring af undtagelsesfag (f.eks. nordisk, historie mv.), som ikke har et

   internationalt incitament, da den højeste kompetence ligger nationalt.

• Droppe niveaudelingen helt, for derved at imødekomme uenigheden

   mellem faggrupperne.

 

På baggrund af drøftelserne, og som det også fremgår af hovedpointerne fra debatten,

kan det sluttes, at der på mødet var en generel konstruktiv stemning fra

faggruppernes side. Faggrupperne fik øjnene op for kompleksiteten i forlagsproblematikken,

da de faglige forskelle i forhold til problematikken kom til udtryk i

den fælles debat. Især kom det frem, at der ikke bare er forskel mellem de såkaldte

tidsskriftsfag (nat/tek og sund) og monografifagene (humaniora og samfundsvidenskab),

men også inden for de enkelte hovedområder: humaniora, samfundsvidenskab,

naturvidenskab/teknik og sundhedsvidenskab.

 

Videre forløb

Jørgen Søndergaard samlede op på debatten med at berette, at FU vil gå videre

med de ideer, der er kommet frem på mødet. Heriblandt: 1) Bogserier: Hvordan

kan man sikre, at de ikke bliver for lukkede klubber, som selv bestemmer kriterierne?

Hvilke kriterier skal man sætte for bogserier? 2) Hvad gør vi indtil der er

bogserier? Hvad er den mulige overgangsperiode?

 

Grupperne mødes igen i august, hvor FU vil fremlægge nogle mulige løsningsforslag.

Karen Knudsen Christensen

 


Subject: Nyt forlagsmøde d. 31.8 [flyttes, se nedenfor]

Date: Fri, 12 Jun 2009 13:04:47 +0200

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>

To: [ listen over alle faggruppeformænd ]

Cc: Anette Dørge Jessen <andj(snabel-a)fi.dk>,

    Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>

Kære faggruppeformænd

 

Vi indkalder jer her til det næste møde om forlagsprocessen mandag d. 31. august fra kl. 10-12.

 

I juli måned vil I få tilsendt nogle løsningsforslag fra Fagligt Udvalg, som I har mulighed for at reflektere over inden mødet.

 

I vil få en formel indkaldelse på et senere tidspunkt, denne mail er bare til orientering, så I har mulighed at lægge mødet ind i jeres kalendre.

 

Mange hilsner fra

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkc(snabel-a)fi.dk>kkc(snabel-a)fi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

 


Subject: Forlagsmøde flyttes til  d. 24.8

Date: Mon, 22 Jun 2009 10:29:42 +0200

From: "Karen Knudsen Christensen" <kkc(snabel-a)fi.dk>

To: [ listen over alle faggruppeformænd ]

Cc: "Carl Christian T. Andersen" <ccta(snabel-a)fi.dk>,

    Lotte Faurbæk <lof(snabel-a)fi.dk>

Kære faggruppeformænd

 

Efter at vi er blevet gjort opmærksomme på, at forlagsmødet d. 31. august falder på samme dag som semesterstart har vi valgt at flytte mødet til mandag d. 24. august kl. 15.30-18.

 

I vil få nærmere besked når mødet nærmer sig.

 

Mange hilsner fra

Karen Knudsen Christensen 


Note ved Claus Emmeche, tilføjet 30. juni 2009:

 

Se den netop indgåede politiske aftale (her) og bemærk, at "Aftalen forudsætter endvidere, at danske og udenlandske bogudgivelser gives de samme vilkår i forbindelse med niveauplaceringen".


Subject: Forlagsproblematikken

Date: Fri, 3 Jul 2009 13:01:57 +0200

From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>

To: (alle faggruppeformænd)

Cc: Anette Dørge Jessen <andjSNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>,

    "Karen Knudsen Christensen" <kkcSNABELAfi.dk>

 

Kære faggruppeformand

 

Jeg sender dig et oplæg om forlagsproblematikken, som Fagligt Udvalg vil bede din gruppe tænke over i sommerferien. Jeg sender det til alle faggruppeformænd, selvom det ikke var alle, der valgte at deltage i forlagsmødet den 26. maj.

 

Der skal afholdes et nyt møde om forlagsproblematikken den 24. august, hvor de forskellige løsningsmuligheder, som skitseres i vedhæftede notat skal diskuteres. Dette er derfor til jeres orientering og som oplæg til mødet i august. I behøver ikke at kommentere på det inden mødet.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig, projektleder

Direkte telefon: + 45 3395 5259

E-mail: lofSNABELAfi.dk

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

DK-1260 København K

Telefon: +45 3544 6200

Fax: +45 3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fi.dk

Content-Disposition: attachment;    filename="Forlagsproblematikken [DOK966504].DOC"


From: Karen Knudsen Christensen <kkc SNABELAfi.dk>

To: (listen over faggruppeformænd)

Cc: Lotte Faurbæk <lof SNABELAfi.dk>,

    "Carl Christian T. Andersen" <ccta SNABELAfi.dk>,

    Anette Dørge Jessen <andj SNABELAfi.dk>

Date: Mon, 3 Aug 2009 10:45:34 +0200

Subject: Invitation til forlagsmøde d. 24. august 2009

Kære Faggruppeformænd

 

Jeg sender her en invitation til forlagsmødet d. 24. august 2009 fra formanden for Fagligt Udvalg Jørgen Søndergaard.

 

Vedlagt mailen finder I desuden:

Dagsorden til mødet

Oplægget fra Fagligt Udvalg: Mulige løsningsmodeller på Forlagsproblematikken

 

Mødet afholdes i Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Bredgade 40, 1780 København V, Lokale 021 + 024

 

Tilmelding bedes I sende til: Karen Christensen på mail: <mailto:kkc SNABELAfi.dk>kkc SNABELAfi.dk eller på telefon 33 95 52 61 senest d. 19. august 2009.

 

Mange hilsner

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkc SNABELAfi.dk>kkc SNABELAfi.dk

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fi SNABELAfi.dk>fi SNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk/

Content-Description: Dagsorden til Forlagsmøde d.24.8.2009-0[DOK984128].DOC

Content-Description: Invitation til Forlagsmøde d. 24.8.2009 [DOK984072].PDF

Content-Description: Forlagsproblematikken [DOK966504].DOC [ af 25/6, tidligere fremsendt 3/7, "Mulige løsninger på forlagsproblematikken"]


Der er nu (opdateret 24/9-09) kommet et officielt referat af forlagsmødet 24. august 2009, der er en henvisning her til FI's site, hvorfra der kan downloades et referat (og her er en kopi af dette). Det udsendtes 6/10-09 (se nedenfor). Heri fremgår (i uddrag):

 

Løsningsmodel 4: Niveauinddeling suspenderes i 3 år, samtidig med at de faglige miljøer og forlag udvikler bogserier. Fordelen er, at der kan oprettes bogserier før niveauinddelingen træder i kraft. I suspenderingsperioden indsamles viden for at udvikle et bedre beslutningsgrundlag for niveauinddeling af forlag og bogserier.

"Der var flertal for løsning 4, der med en suspendering af niveauinddelingen, vil give mulighed for at indsamle viden, som giver et bedre

grundlag for niveauinddeling af forlagene, samt oprette bogserier før niveauinddelingen træder i kraft."


From: Karen Knudsen Christensen <kkcSNABELAfi.dk>

To: 'Jan Ifversen' <kultjiSNABELAhum.au.dk>,

      "'oststSNABELAhum.au.dk'" <oststSNABELAhum.au.dk>,

      'Lars Ole Sauerberg' <losSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      'Peter Bugge' <peter.buggeSNABELAhum.au.dk>,

      'Hans Götzsche' <goetzscheSNABELAhum.aau.dk>,

      'Lis Møller' <litlmSNABELAhum.au.dk>,

      "'woetmannSNABELAhum.ku.dk'" <woetmannSNABELAhum.ku.dk>,

      'Jacob Wamberg' <kunjwSNABELAhum.au.dk>,

      'Anne Scott Sørensen' <annescottSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      Kirsten Drotner <drotnerSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      Anne-Marie Mai <ammaiSNABELAlitcul.sdu.dk>,

      "'warburgSNABELAhum.ku.dk'" <warburgSNABELAhum.ku.dk>,

      'Ole Thyssen' <ot.lpfSNABELAcbs.dk>,

      'Thorsten Borring Olesen' <histboSNABELAhum.au.dk>,

      'Helle Vandkilde' <farkhvSNABELAhum.au.dk>,

      Friis-Jensen Karsten <kfjSNABELAhum.ku.dk>, Anette Kolmos <akSNABELAplan.aau.dk>,

      "'etnonobSNABELAhum.au.dk'" <etnonobSNABELAhum.au.dk>,

      'Ellen Christiansen' <echSNABELAhum.aau.dk>,

      'Jens Kristiansen' <Jens.KristiansenSNABELAjur.ku.dk>,

      Annick Prieur <apSNABELAsocsci.aau.dk>, "'ghaSNABELAps.au.dk'" <ghaSNABELAps.au.dk>,

      "'phaSNABELAarbejdsmiljoforskning.dk'" <phaSNABELAarbejdsmiljoforskning.dk>,

      Ann Westenholz <aw.ioaSNABELAcbs.dk>, "'mjSNABELAsoc.ku.dk'" <mjSNABELAsoc.ku.dk>,

      "'bojeSNABELAruc.dk'" <bojeSNABELAruc.dk>, "'glhsSNABELAsam.sdu.dk'" <glhsSNABELAsam.sdu.dk>,

      'Jørgen Goul Andersen' <goulSNABELAepa.aau.dk>,

      'Peter Maskell' <pm.inoSNABELAcbs.dk>,

      "'Torben M. Andersen'" <tandersenSNABELAecon.au.dk>,

      Keld Laursen <kl.inoSNABELAcbs.dk>,

      "'claus.bundesenSNABELApsy.ku.dk'" <claus.bundesenSNABELApsy.ku.dk>,

      'Dorte Madsen' <dm.infSNABELAcbs.dk>,

      'Bent Odgaard' <bent.odgaardSNABELAgeo.au.dk>,

      'Robert Feidenhans'l' <robertSNABELAfys.ku.dk>,

      Mikael Rørdam <rordamSNABELAmath.ku.dk>,

      'Jan Oskar Jeppesen' <jojSNABELAifk.sdu.dk>,

      'Mogens Vestergaard' <Mogens.VestergaardSNABELAagrsci.dk>,

      Per Kudsk <per.kudskSNABELAagrsci.dk>,

      Michael Gjedde Palmgren <palmgrenSNABELAlife.ku.dk>,

      "'sfSNABELAfarma.ku.dk'" <sfSNABELAfarma.ku.dk>,

      'Torben Larsen' <i5tlSNABELAcivil.aau.dk>,

      "'oanSNABELActt.dtu.dk'" <oanSNABELActt.dtu.dk>,

      "'tbpSNABELAcs.aau.dk'" <tbpSNABELAcs.aau.dk>, Jakob Stoustrup <jakobSNABELAes.aau.dk>,

      "'henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk'" <henrik.wenzelSNABELAkbm.sdu.dk>,

      "'ajSNABELAkt.dtu.dk'" <ajSNABELAkt.dtu.dk>,

      "'dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk'" <dorte.juul.jensenSNABELArisoe.dk>,

      Arendt-Nielsen Lars <lanSNABELAhst.aau.dk>,

      'Susanne Nielsen' <susanneSNABELAhst.aau.dk>,

      'Harry Boer' <hboerSNABELAproduction.aau.dk>,

      "'noSNABELAime.aau.dk'" <noSNABELAime.aau.dk>, Anne Meyer <amSNABELAkt.dtu.dk>,

      "'Ove B. Schaffalitzky de Muckadell'" <sdmSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

      "'kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk'" <kjeld.soeballeSNABELAas.aaa.dk>,

      'Palle Toft' <Palle.ToftSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

      Gitte Moos Knudsen <gitteSNABELAnru.dk>, 'Therese Ovesen' <therovesSNABELArm.dk>,

      'Michael Larsen' <MICLAR01SNABELAglo.regionh.dk>,

      'Ole Mogensen' <Ole.MogensenSNABELAouh.regionsyddanmark.dk>,

      'Knud Kragballe' <knudkragSNABELArm.dk>,

      'Birthe Høgh' <bhoghSNABELAdadlnet.dk>,

      'Kim Brøsen' <KbrosenSNABELAhealth.sdu.dk>,

      'Bente Nyvad' <nyvadSNABELAodont.au.dk>,

      'Lis Wagner' <lwagnerSNABELAhealth.sdu.dk>,

      'Allan Krasnik' <KrasnikSNABELApubhealth.ku.dk>,

      'Pia Haubro Fischer Andersen' <piaSNABELAlife.ku.dk>,

      'Jørgen Lange Thomsen' <JThomsenSNABELAhealth.sdu.dk>,

      "'uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk'" <uholmskovSNABELAhealth.sdu.dk>,

      'Hanne Marlene Dahl' <hmdahlSNABELAruc.dk>,

      "'objeSNABELAaod.aau.dk'" <objeSNABELAaod.aau.dk>,

      'Bente Rona Jensen' <BRJensenSNABELAifi.ku.dk>,

      'Lone Malmborg' <malmborgSNABELAitu.dk>, 'Jan Pries-Heje' <janphSNABELAruc.dk>,

      "'emmecheSNABELAnbi.dk'" <emmecheSNABELAnbi.dk>

Cc: Lotte Faurbæk <lofSNABELAfi.dk>,

      "Carl Christian T. Andersen" <cctaSNABELAfi.dk>

Date: Tue, 6 Oct 2009 14:14:39 +0200

Subject: Referat fra forlagmødet og niveauinddeling af forlag

 

 

 

Kære Faggruppeformænd

 

Jeg sender her referatet af forlagsmødet d. 24. august 2009. Referatet ligger også på FIs hjemmeside: www.fi.dk/forskning/den-bibliometriske-forskningsindikator/moeder/dialogmoede-om-forlag-den-24-august-2009

 

Niveauinddeling af forlag

Løsningsmodellerne for niveauinddelingen af forlag blev drøftet på mødet, og det blev besluttet hvilken løsningsmodel, der skulle arbejdes videre med.

 

Det blev besluttet at arbejde videre med løsningsmodel 4, som der var størst opbakning blandt faggrupperne til

 

Løsningsmodel 4: Suspendering af niveauinddelingen for forlagene (både danske og internationale) i foreløbigt 3 år og i mellemtiden få oprettet bogserier, inden niveauinddelingen kan påbegyndes fra 2011.

 

Det betyder, at vægtningen af monografier og antologibidrag bliver ændret til følgende:

 

Monografier

 

 

 

6

 

Antologibidrag

 

 

 

0,75

 

   

Hvis I har spørgsmål til niveauinddeling af forlag er I meget velkomne til at kontakte FI for mere information.

 

 

Mange hilsener

 

Karen Knudsen Christensen

Fuldmægtig

Direkte Tel: 33 95 52 61

e-mail: <mailto:kkcSNABELAfi.dk>kkcSNABELAfi.dk

 

Ministeriet for Videnskab,

Teknologi og Udvikling

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Bredgade 42

1260 København K

Tel: 35 44 62 00

Fax: 35 44 62 01

E-mail: <mailto:fiSNABELAfi.dk>fiSNABELAfi.dk

netsted: <http://www.fi.dk/>www.fi.dk

 

 

 

Content-Description:  Referat for forlagsmødet d 24 aug 2009 - 0 [DOK1014614]. DOC

 


 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.