| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

lokale effekter 01 fra KU 2009-04-18

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 11 months ago

Introduktion.

Det er blevet forudsagt, at selve eksistensen af forskningsindikatoren vil vise sig i lokale adfærdsændringer, som kan være uintenderede. En sådan kunne være øget fokus på antallet af publikationer pr. medarbejder fremfor kvaliteten af den enkelte publikation og rammerne for videnskabelig debat om publikationernes indhold.  På sider som denne skal bidrages til at belyse aspekter af uintenderede konsekvenser.

 

Der indledes nedenfor med gengivelse af en mail fra kommunikationschefen Jasper Steen Winkel på KU til institutlederne på det naturvidenskabelige fakultet; i mailen understreges forskellene i antal publikationer pr. VIP på en lang række institutter. I det til mailen vedhæftede excelark (Publikationer-P_V-2008.xls) ses disse forskelle gengivet i et søjlediagram. Man ser, hvordan der trænes i publikationstælling og -tænkning allerede inden den bibliometriske forskningsindikator endeligt er vedtaget politisk (jf. kommentaren på bloggen Forskningsfrihed? d. 18/5-05, her).

 


From: Svend Kragballe <SVK(snabela)adm.ku.dk>

To: (liste over lokalt ansvarlige for CURIS-data)

Date: Mon, 18 May 2009 10:52:35 +0200

Subject: VS: CURIS - status for inddateringer

Kære alle

 

Til orientering. Denne mail er sendt til institutlederne på NAT.

 

Med venlig hilsen

 

Svend Kragballe

Projekt- og kommunikationsmedarbejder

 

Københavns Universitet

Kommunikation

Nørregade 10, Postboks 2177

DK-1017 København K

TLF 35 32 42 61

DIR 35 32 26 32

Lokale 4.2.12

<mailto:svk(snabela)adm.ku.dk>svk(snabela)adm.ku.dk

<http://www.kommunikation.ku.dk/>www.kommunikation.ku.dk

 

 

 _________________________________________________________________

 

Kære institutledere

 

Her følger en opdatering på status for CURIS inddateringerne og det seneste nyt fra Forsknings - og Innovationsstyrelsen vedrørende Den bibliometriske Forskningsindikator.

 

Opdateret billede over institutternes registreringer

I de sidste par måneder er der sket en validering af de publikationdata institutterne har registreret inkl. en fjernelse af dubletter. Vedlagt denne mail er det seneste træk fra CURIS over antallet af de publikationstyper som VTU høster og udløser finanslovsmidler fremover. Publikationstallene er for overblikkets skyld sammenholdt med antal VIP årsværk (trukket fra ØSS eksklusiv DVIP) og viser betydelige forskelle institutterne imellem. Alle fakultetsvalidatorer kan være behjælpelige med at lave yderligere træk i bases for at lave detaljerede tabeller.

 

Forskernes synlighed

På universitetets hjemmeside giver "Find en forsker"-funktionen adgang til at læse KU-forskernes CV mv. Det er imidlertid pt. kun 12 pct. af forskerne, der har lag t CV- oplysninger ind i CURIS. Muligheden for at fremsøge forskere via universitetets forskningsportal <http://www.forskning.ku.dk>www.forskning.ku.dk begrænses dermed i øjeblikket af, at der ikke findes oplysninger om mange forskere. Jeg vil derfor anbefale, at der på institutterne i de kommende måneder er fokus på at få registreret cv-oplysninger for forskerne.

Vedlagt er en opgørelse for hvert institut over de forskere, som har lagt cv-oplysninger ind i CURIS. Et par gode eksempler på forskningsprofiler er:

 

<http://www.inss.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=9219>http://www.inss.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=9219

 

<http://www.inss.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=48776>http://www.inss.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=48776

 

Ny frist for inddatering

VTU høstede som bekendt 2008 publikationer fra CURIS den 2. marts 2009. KU har længe overfor VTU fremført, at denne dato er et problem, da den forhindrer særligt de våde fagområder at importere data fra baser eksempelvis fra ISI og PubMed o.a. Opdatering af de internationale publikationsdatabaser sker med nogen forsinkelse og dermed vil der også forekomme mangler i CURIS for de områder, som anvender disse baser til at opdatere CURIS. Ministeriet har efter en længere forhandling nu endelig accepteret et forslag fra KU om, at der fremover foretages en 2. høstning af publikationer fra CURIS i efteråret. Genhøstningen vil blive iværksat i uge 35, 2009. Høstningen er en defacto ny bindende deadline for SUND, NAT, LIFE og FARMA i årene fremover - se vedlagte brev fra VTU. Jeg vil på den baggrund opfordre berørte institutter til at få registreret de 2008 publikationer, afhandlinger mv, som endnu ikke er inddateret pga. den tidlige deadline.

 

Med venlig hilsen

Jasper Steen Winkel

Director of Communications

University of Copenhagen

Communications Division

Nørregade 10, P.O.B. 2177

1017 Copenhagen K

TEL 35 32 26 26

DIR/MOB 35 32 42 62

<mailto:jsw(snabela)adm.ku.dk>jsw(snabela)adm.ku.dk

<http://www.ku.dk/kommunikation>www.ku.dk/kommunikation

 

Attachment converted: Publikationer-P_V-2008.xls (XLS4/«IC») (000E4B71)

Attachment converted: Brev fra VTU.pdf (PDF /«IC») (000E4B72)

Attachment converted: Statens Naturhistoris#E4B73.xls (XLS4/«IC») (000E4B73)

Attachment converted: Biologisk Institut.xls (XLS4/«IC») (000E4B74)

Attachment converted: Datalogisk Institut.xls (XLS4/«IC») (000E4B75)

Attachment converted: Institut for Geografi#E4B76.xls (XLS4/«IC») (000E4B76)

Attachment converted: Institut for Idræt.xls (XLS4/«IC») (000E4B77)

Attachment converted: Institut for Matemati#E4B78.xls (XLS4/«IC») (000E4B78)

Attachment converted: Institut for Naturfag#E4B79.xls (XLS4/«IC») (000E4B79)

Attachment converted: Niels Bohr Instituttet.xls (XLS4/«IC») (000E4B7A)

Attachment converted: Kemisk Institut.xls (XLS4/«IC») (000E4B7B)

 


From: Svend Kragballe

Date: Tue, 8 Sep 2009 12:57:33 +0200

Subject: Ny deadline for registrering af forskning

 

Kære NAT-redaktører/validatorer

 Til orientering.

 Med venlig hilsen

 Svend Kragballe

 

- -

Kære dekaner   cc. CURIS-fakultetsvalidatorer

 

KU har i dag modtaget en ny melding fra VTU angående registrering af forskning til den såkaldte bibliometriske forskningsindikator, der på Finansloven for 2010 vil udløse basismidler til universiteterne.

 

Deadline for registrering af 2008-publikationer er udskudt fra 1. marts til 5. oktober. Jeg ved godt, at denne melding kan lyde paradoksal, da alle institutter allerede har gjort et stort stykke arbejde med at registrere og kvalitetssikre data om KU‚s forskningspublikation. Der er nu ˆ ikke desto mindre ˆ blot en ny ekstra mulighed for at nå at registrere forskning i CURIS, som ikke kom med i første omgang pga. tekniske vanskeligheder i VTU.

 

Vi har tidligere under hånden varslet fakultetsvalidatorerne om at VTU sandsynligvis ville komme med denne melding, se nedenfor. Nu da udmeldingen er bekræftet, bør alle institutledere og validatorer orienteres.

 

Status for 2008-registrering i CURIS er pt. følgende:

 

 

 

CURIS/

uge 34 - 2009

Videnska-

belig bog,

monografi

Artikler i

peer-reviewed

tidsskrifter

Bidrag til

videnskabelig

bog/antologi

Patenter

Ph.d.-

afhand-

linger

Doktor-

afhand-

linger

Publikatio-

ner i alt

Antal VIP

årsværk

i ØSS

Publika-

tion pr.

VIP årsværk

LIFE 49 885 87 3 90 1 1.115 838,77 1,3
FARMA 1 222 10 0 27 0 260 146,46 1,8
HUM 88 349 197 0 49 1 684 407,89 1,7
JUR 30 107 73 0 5 3 218   74,48 2,9
NAT 31 1407 96 2 58 0 1.594 951,49 1,7
SAMF 37 228 84 0 29 0 378 296,55 1,3
TEO 25 29 37 0 1 2 94   53,56 1,8
SUND 18 2773 133 5 114 2 3.045 528,83 5,8**
BRIC 0 71 1 0 5 0 77   61,92 1,2

 

** Det høje tal for antal publikationer pr. VIP årsværk for SUND skyldes at publikationer for det kliniske område er inkluderet, mens antallet af VIP årsværk kun tæller det prækliniske område.

 

For 2009 publikationer vil primo september 2010 være deadline for registrering af forskning i CURIS

 

vh/Jasper

 

Jasper Steen Winkel

Director of Communications

University of Copenhagen

Communications Division

Nørregade 10, P.O.B. 2177

1017 Copenhagen K

 

TEL 35 32 26 26

DIR/MOB 35 32 42 62

jswSNABELAadm.ku.dk


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.