| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

krisemøde på RUC den 4 dec 2009

Page history last edited by Claus Emmeche 13 years, 6 months ago

Modtaget korrespondance

Der er tale om en indkaldelse til møde blandt alle faggruppedeltagerne på RUC;

prorektor Henning Salling Olesen beder os om at blive i grupperne - i hvert fald indtil videre.

- Flere har faktisk meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte, jvnf. den efterfølgende mail.


 

From: <adnSNABELAruc.dk>Anne Dorte Nielsen

To: <cvpSNABELAruc.dk>Claus Vesterager Pedersen ; <hmdahlSNABELAruc.dk>Hanne Marlene Dahl ; <volfSNABELAruc.dk>volfSNABELAruc.dk ; <abrSNABELAruc.dk>abrSNABELAruc.dk ; <anewSNABELAruc.dk>anewSNABELAruc.dk ; <beSNABELAruc.dk>beSNABELAruc.dk ; <bmpSNABELAruc.dk>bmpSNABELAruc.dk ; <bojeSNABELAruc.dk>bojeSNABELAruc.dk ; <bosonSNABELAruc.dk>bosonSNABELAruc.dk ; <eboeghSNABELAruc.dk>eboeghSNABELAruc.dk ; <elpSNABELAruc.dk>elpSNABELAruc.dk ; <engbergSNABELAruc.dk>engbergSNABELAruc.dk ; <heltoftSNABELAruc.dk>heltoftSNABELAruc.dk ; <janphSNABELAruc.dk>janphSNABELAruc.dk ; <jesperjSNABELAruc.dk>jesperjSNABELAruc.dk ; <jpgSNABELAruc.dk>jpgSNABELAruc.dk ; <kirstenwSNABELAruc.dk>kirstenwSNABELAruc.dk ; <kisSNABELAruc.dk>kisSNABELAruc.dk ; <lobnerSNABELAruc.dk>lobnerSNABELAruc.dk ; <mnSNABELAruc.dk>mnSNABELAruc.dk ; <nbSNABELAruc.dk>nbSNABELAruc.dk ; <oaSNABELAruc.dk>oaSNABELAruc.dk ; <ohaSNABELAruc.dk>"Olav Harsløf" ; <peterhSNABELAruc.dk>peterhSNABELAruc.dk ; <peteroSNABELAruc.dk>peteroSNABELAruc.dk ; <phjSNABELAruc.dk>phjSNABELAruc.dk ; <risagerSNABELAruc.dk>risagerSNABELAruc.dk ; <sapSNABELAruc.dk>sapSNABELAruc.dk ; <simonsenSNABELAruc.dk>simonsenSNABELAruc.dk ; <sisseSNABELAruc.dk>sisseSNABELAruc.dk ; <ssSNABELAruc.dk>ssSNABELAruc.dk ; <stsSNABELAruc.dk>stsSNABELAruc.dk ; <thkSNABELAruc.dk>thkSNABELAruc.dk ; <vforbesSNABELAruc.dk>vforbesSNABELAruc.dk ; <journalenSNABELAruc.dk>journalenSNABELAruc.dk ; <jobSNABELAruc.dk>"Jørgen Ole Bærenholdt" ; <hsoSNABELAruc.dk>hsoSNABELAruc.dk

Cc: <jtorSNABELAruc.dk>jtorSNABELAruc.dk ; <kimscSNABELAruc.dk>"Kim Christian Schrøder" ; <nscSNABELAruc.dk>Clausen Niels Senius ; <plSNABELAruc.dk>Peter Lauritzen ; <mollerSNABELAruc.dk>"Møller Søren"

Sent: Tuesday, November 17, 2009 10:41 AM

Subject: Møde med RUCs faggruppemedlemmer

 

Til RUCs faggruppemedlemmer

 

Der indkaldes hermed til et møde for alle RUCs repræsentanter i de bibliometriske faggrupper

 

Fredag den 4. december kl. 13.30 - 15.00

i mødelokalet, 04.0.

 

Som følge af den seneste udvikling i faggrupperne, beskrevet i Claus Emmeches notat, http://faggruppe68.pbworks.com/f/Faggruppernes-forbehold-v2.doc, der er udsendt til alle faggrupper, og som opfølgning på Henning Salling-Olesens brev af 23.9.2009 vedr. RUCs repræsentanter i faggrupperne, vil Rektoratet gerne have et møde med faggruppemedlemmerne snarest.

Da det er vigtigt, at alle kommer eller giver deres mening til kende skriftligt, listes neden for RUCs medlemmer. Faggruppernes svar på Emmeche-enquetens spørgsmål om forbeholdet overfor selve BFI-modellen foreligger kun delvist i Emmeches notat. Vi ser frem til, at alle sørger for, at vi senest den dag har et overblik over vores repræsentanters standpunkter.

 

Sagen har fået endog ekstra stor universitetspolitisk vigtighed på grund af den mulige skadelige virkning af Fagligt Udvalgs veto mod Sociologiudvalgets enstemmige beslutning om niveauplacering af et (dansk) tidsskrift. Med eksemplet Harvard Law Review in mente vil Rektoratet protestere i Danske Universiteter og opfordre til overvejelser om enten at udskifte Fagligt Udvalgs medlemmer eller helt at fjerne FU, således at strukturen kan afspejle det grundlæggende princip i modellen: at de faglige beslutninger tages af fagfolk og at der i tilfælde af enighed blandt disse ikke er mulighed for ændringer.

Hele modellens legitimitet og dermed forskernes engagement i at skabe grundlaget for modellens faglighed afhænger af, at dette princip respekteres.

 

Det er fortsat Rektoratets opfattelse, forudsat det nævnte forhold rettes op, at den modificerede "norske" model er den mindst ringe, hvis/når der skal fordeles ressourcer på basis af forskningsproduktion, og at RUC skal prioritere at anvende kvalificerede medarbejdere til at repræsentere sig i udvalgsarbejdet.

Der er en række af modellens formelle rammer og Fagligt Udvalgs uargumenterede beslutninger, som må ændres, men det kan bedst fremmes, hvis RUC fortsat sender kvalificerede folk til arbejdet.

 

RUC skal i nærmeste fremtid diskutere modellens langsigtede økonomiske og faglige konsekvenser. Der er både tale om en langsigtet forskningspolitisk afklaring - med mulige adfærds- og holdningsændringer som følge af modellen (er der fx nogle af de særlige RUC-dyder, der

påvirkes?) - og om interne prioriteringsspørgsmål - skal vi f.eks. selv anvende modellen som element i den interne forskningsmonitorering? Disse spørgsmål vil blive taget op i FOU som en del af den forskningsstrategiske diskussion.

 

Til at fremme vidensdeling blandt RUCs repræsentanter og koordination af vores argumenter i Rektorkollegiet og i faggrupperne påtænker Rektoratet at nedsætte en arbejdsgruppe med 2 faggruppemedlemmer, Rektor/Prorektor samt to fra biblioteket til at følge udviklingen. Det af Rektor nedsatte bibliometri- og statistikudvalg fortsætter selvstændigt indtil videre.

 

Med venlig hilsen

Henning Salling Olesen

 


From: NN

To: "Anne Dorte Nielsen" <adnSNABELAruc.dk>

Cc: "Claus Vesterager Pedersen" <cvpSNABELAruc.dk>; "Hanne Marlene Dahl" <hmdahlSNABELAruc.dk>; <volfSNABELAruc.dk>; <abrSNABELAruc.dk>; <anewSNABELAruc.dk>; <beSNABELAruc.dk>; <bmpSNABELAruc.dk>; <bojeSNABELAruc.dk>; <bosonSNABELAruc.dk>; <eboeghSNABELAruc.dk>; <elpSNABELAruc.dk>; <engbergSNABELAruc.dk>; <heltoftSNABELAruc.dk>; <janphSNABELAruc.dk>; <jesperjSNABELAruc.dk>; <jpgSNABELAruc.dk>; <kirstenwSNABELAruc.dk>; <kisSNABELAruc.dk>; <lobnerSNABELAruc.dk>; <mnSNABELAruc.dk>; <nbSNABELAruc.dk>; <oaSNABELAruc.dk>; "Olav Harsløf" <ohaSNABELAruc.dk>; <peterhSNABELAruc.dk>; <peteroSNABELAruc.dk>; <phjSNABELAruc.dk>; <risagerSNABELAruc.dk>; <sapSNABELAruc.dk>; <simonsenSNABELAruc.dk>; <sisseSNABELAruc.dk>; <ssSNABELAruc.dk>; <stsSNABELAruc.dk>; <thkSNABELAruc.dk>; <vforbesSNABELAruc.dk>; <journalenSNABELAruc.dk>; "Jørgen Ole Bærenholdt" <jobSNABELAruc.dk>; <hsoSNABELAruc.dk>; <jtorSNABELAruc.dk>; "Clausen Niels Senius" <nscSNABELAruc.dk>; "PeterLauritzen" <plSNABELAruc.dk>; "Møller Søren" <mollerSNABELAruc.dk>

Sent: Sunday, November 22, 2009 9:13 PM

Subject: Re: Møde med RUCs faggruppemedlemmer

 

 

Kære Henning m.fl.

 

Også jeg er forhindret i at deltage i mødet den 4. december, hvor jeg

er til projektseminar på Hindsgavl.

 

- og i øvrigt ved jeg ikke rigtig, om jeg er inviteret, eller om man

har glemt at slette mig på listen over RUCs medlemmer af

bibliometriske faggrupper, efter at jeg har bedt Danske Universiteter

om at blive afbeskikket pr. 1.11.

 

Min Faggruppe (Nr. 10. Medier og Kommunikation m.m.) tilsluttede sig

Emmeches notat.

 

Alle medlemmer af Gruppe 10, pånær 2 har bedt om at blive afbeskikket.

Selv begrundede jeg i september min udtræden af Faggruppe 10 over for

mine gruppekolleger på denne måde:

 

"(...) Og hvorfor skulle man egentlig blive? Arbejdet i faggruppen har

ganske vist på mange måder været givende - jeg har fået en stor

indsigt i de forskningsdisciplinerende øvelsers mikrodynamik, og jeg

synes som jer andre, at vi (som så ofte i dansk medie og

kommunikationsforskning) formår at arbejde glimrende sammen på tværs

af institutioner. Men arbejdet har hele vejen igennem været

gratisarbejde, og såvidt jeg kan se, vil det også være sådan fremover.

Og hvorfor skulle man/jeg egentlig vælge at bruge værdifuld tid på et

arbejde, hvis grundlag og konsekvenser bliver mere og mere tvivlsomme?

 

Jeg har ikke så meget imod den etablering af en bibliometrisk

indikator som 'fælles mønt' på tværs af hovedområder, som indikatoren

er udtryk for. Som Kirsten har argumenteret for både i gruppen i i

kollegiet af faggruppeformænd, så er denne fælles indikator relativt

set til fordel for Humaniora, og som blot og bar kvalitetsmåler er

indikatoren i orden.

 

Men opskruningen af indikatorens bevillingsudløsende rolle til 25% (vi

blev ved indledningen af forløbet fortalt, at det skulle være 5-10%),

den helt uholdbare opgørelse af 'verdensproduktionen', behandlingen af

og holdningen (stadigvæk) til forskning på dansk, samt ikke mindst de

disciplinerende og selvdisciplinerende konsekvenser for den

individuelle forsker, alt det gør, at heller ikke jeg kan stå inde for

indikatoren. Måske fortryder jeg en lille smule, at jeg overhovedet

har været med til at sætte den i verden.

 

Hvorom alt er: Jeg vil også udtræde af faggruppen, og meddeler nu

dette til min institutleder og til Danske Universiteter.

 

Så er der de taktiske overvejelser om man skal smække med døren eller

hvad. Måske vil jeg i min opsigelse bare stilfærdigt sige, at jeg ikke

har tillid til, at den bibliometriske indikator har eller nogensinde

vil få en sådan publikationsvidenskabelig kvalitet, at jeg har lyst

til være medvirkende til at legitimere den.

 

de bedste hilsener,

NN"

 

 

NN

Professor, Department of Communication

Roskilde University, Building 43.3

Universitetsvej 1, DK-4000 Roskilde, Denmark

Email: [...] ,   

 


Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.