| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator - rapport høring og protest

Page history last edited by Claus Emmeche 11 years, 7 months ago

Indhold:

 • d. 7. juni 2012: Der er tilsyneladende udsendt en evalueringsrapport uden om faggrupperne. Nedenfor kan høringsbrev, evalueringsrapport m.v. downloades. Se også protesten over at man ikke har indraget faggrupperne i kommunikationen, og styrelsens imødekommelse i svaret på protesten, nedenfor.
 • d. 12. juni 2012: Styrelsens officielle brev med bilag til faggrupperne, se nedenfor.
 • d. 1. juni 2012: Faggruppe 68's høringssvar. 
 • d. 17. september 2012: Svar til faggrupperne fra Inge Mærkedahl om den politiske beslutning, styrelsens om opfølgning på evalueringen, samt den endelige rapport og alle høringssvar offentliggjort.

 

Materialet:

(her videregivet som modtaget ad omveje fra en kollega på et andet universitet):

 

Evalueringsrapporten: Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator - udka.pdf

 

Høringsbrev: Høringsbrev til universiteterne.pdf

 

Kommissorium: Kommissorium for evalueringen af den bibliometriske forskni.DOC

 

Høringslisten: Høringsliste.doc

 

I høringsbrevet henvises også til et bilag med den politiske aftale om BFI fra 2009, som man kan finde her.

 

Følge-email:

Til ... Universitet

 

Den bibliometriske forskningsindikator indgår i den performancebaserede model til fordeling af nye basismidler. Da indikatoren i 2012 har virket i tre fulde år, har Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Morten Østergaard, igangsat en evaluering af indikatoren. Universitetet har bidraget til evalueringen via interview med ledelsen, og det skal I have stor tak for.

 

Evalueringsrapporten foreligger nu i udkast, og derfor er det ønsket at sende evalueringen i høring hos universiteterne. Derfor fremsendes høringsmaterialet, som består af: 

·         Et høringsbrev 

·         En høringsliste 

·         Rapport: Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator (udkast) 

·         Kommissorium for evaluering af den bibliometriske forskningsindikator 

·         Aftale om fordeling af basismidler til universiteterne af 30. juni 2009

 

Høringsperioden vil være fra  den 25. maj til den 15. juni og det samlede høringssvar skal sendes skriftligt til undertegnede. På forhånd tak for jeres bidrag til evalueringen.

 

Med venlig hilsen 

 

Alberte Glob Nielsen

 

Alberte Glob Nielsen

 Fuldmægtig

 Sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator

 Koncerncenter for Analyse og Statistik

 Direkte telefon: + 45 7231 7897 

 

Ministeriet for Forskning, 

Innovation og Videregående Uddannelse 

Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte 

Bredgade 43 

1260 København K 

Telefon: +45 3392 9700 

Fax: +45 3332 3501 

 


Protesten:

(fra et blogindlæg af 7/6-2012 på bloggen Forskningsfrihed? henvises til protesten nedenfor).

 

Fra: "Claus Emmeche, CPNSS, IND" <cemmecheSNABELAind.ku.dk>

Emne: Hvorfor er evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator ikke sendt til faggrupperne

Dato: 7. jun. 2012 09.34.12 CEST

Til: Karen Skytte Larsen <KKCSNABELAvus.dk>

 

Kære Karen,

 (dette her må du hellere sende videre til Inge Mærkedahl, men nu skriver jeg til dig, da jeg lige har din email her.)

 

I går hørte jeg om, at evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator er sendt til høring. Jeg er mildest talt forbløffet over ikke som formand for en af faggrupperne at have modtaget noget fra Jer herom. Der må være tale om en fejl, at man ikke har informeret faggrupperne?!!

 

Høringsperioden er fra 25. maj til 15. juni. Det er noget sent, at vi får besked om dette. Hvis I ikke selv kan sende den ud til faggrupperne må jeg tage initiativ til selv at sørge for at faggrupperne får materialet at se. 

 

Jeg vil med det samme foreslå, at høringsfristen forlænges pga. denne fejl. 

 

I (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) vil sikkert undskylde Jer med, at de enkelte universiteter står på høringslisten, men fra dette faktum og så til den ideelle verden, hvor top-administrationen på det enkelte universitet sender høringsbrev videre til sine lokalt ansatte faggrupppemedlemmer, er der meget langt! Jeg har intet hørt fra KU, og finder det utilfredsstillende, at jeg skal høre om dette ad tilfældige omveje.

 

Med venlig hilsen

Claus

 

2012/6/4 Karen Skytte Larsen <KKC@vus.dk>

Kære Claus m.fl. 

Jeg glemte jo at I også havde konferencer. Jeg har her udfyldt konference arket.

Kan I godkende det?

 

Mvh. Karen 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Direkte telefon +45 7231 7996

E-mail: kkc@vus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  og Uddannelsesstøtte

Koncerncenter for Analyse og Statistik

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: + 3332 3501

www.vus.dk

 


Styrelsens svar på protesten

 

From: Karen Skytte Larsen <KKCSNABELAvus.dk>

Date: 2012, 7. juni

Subject: SV: Hvorfor er evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator ikke sendt til faggrupperne

To: "Claus Emmeche, CPNSS, IND" <cemmecheSNABELAind.ku.dk>

 

 

Kære Claus

 

Mange tak for din henvendelse. Vi har forståelse for, at faggrupperne ønsker at få mulighed for at kunne tilkendegive deres synspunkter om evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator.

 

På baggrund af din indstilling vil evalueringen derfor blive sendt ud i en bredere høring hos faggrupperne. Du kan derfor forvente at få høringsmaterialet tilsendt en af de nærmeste dage. Samtidig med dette vil høringsfristen blive udvidet til den 1. juli 2012.

 

Vi håber dermed at have imødekommet din opfordring.

 

Mange hilsener

 

Karen Skytte Larsen

Fuldmægtig

Direkte telefon +45 7231 7996

 

Ministeriet for Forskning, Innovation

og Videregående Uddannelser

 

Styrelsen for Videregående Uddannelser  og Uddannelsesstøtte

Koncerncenter for Analyse og Statistik

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: + 3332 3501

www.vus.dk

 


From: Claus Emmeche, CPNSS, IND <cemmecheSNABELAind.ku.dk>

Date: 2012, 8. juni

Subject: Re: Hvorfor er evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator ikke sendt til faggrupperne

To: Karen Skytte Larsen <KKCSNABELAvus.dk>

 

Kære Karen,

 

mange tak for det hurtige svar fra dig og styrelsen. Jeg er meget tilfreds med at faggrupperne nu vil inddrages i høringsprocessen på en mere naturlig og direkte måde, og at høringsfristen er blevet forlænget. Jeg ser frem til den videre proces. 

 

Venlige hilsner

Claus

 


Se også debat om rapporten på bloggen Forskningsfrihed? i kommentarerne til indlægget "Skal evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator foregå i stilhed?" d. 7/6-2012, her: http://professorvaelde.blogspot.dk/2012/06/skal-evalueringen-af-den-bibliometriske.html

 


Det officielle høringsbrev og materiale fra styrelsen til faggrupperne:

 

From: Alberte Glob Nielsen <algnSNABELAvus.dk>

Date: 2012/6/12

Subject: Høring om evaluering af den bibliometriske forskningsindikator

To: undisclosed recipients

 

Kære Faggruppeformand

 

Som vi orienterede om i februar har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser igangsat en evaluering af den bibliometriske forskningsindikator.

 

Denne evaluering foreligger nu i udkast og er sendt i høring ved universiteterne og forskningsrådene. Vi vil imidlertid også gerne give jer mulighed for at kommentere rapporten.

 

Evalueringen indeholder følgende hovedresultater:

 • Evalueringen viser, at flere lande har eller er ved at indføre performancebaserede finansieringsmodeller. De nordiske lande arbejder alle med udviklingen af forskningsindikatorer, som er baseret på publicering, som den danske.
 • Det er endnu for tidligt at sige noget om positive og negative incitamentsvirkninger af den bibliometriske forskningsindikator, men resultater fra Norge, som har en lignende indikator, som har fungeret i længere tid, tyder på, at publiceringen øges uden at fagområdernes specifikke publiceringsmønstre ændres. Norge har dog ikke umiddelbart samme forskningsprofil som Danmark, og en sammenligning af de to lande skal derfor tages med forbehold.
 • En række danske forlag, som udgiver videnskabelige bøger, har oplevet en stigenden interesse, blandt forskerne, for den bibliometriske forskningsindikator og forlagets praksis for fagfællebedømmelse.
 • Interviews med ledelsen (dekanerne/institutlederne) på de otte universiteter viser, at man på syv ud af otte universiteter går ind for, at indikatoren skal videreføres. Den overordnede begrundelser er, at man på universiteterne ønsker en resultatbaseret finansieringsmodel, som belønner universiteterne for deres faktiske aktiviteter. Dertil går man ind for, at forskning vægtes selvstændigt i en sådan model, som det er tilfældet med den bibliometriske forskningsindikator.
 • Universiteterne rejser dog også flere kritikpunkter, herunder at der er for mange tidsskrifter på det høje niveau to (tidsskrifterne er inddelt i to niveauer, som udløser henholdsvis et og tre point), samt at citationer med fordel kunne indgå i indikatoren inden for nogle hovedområder. Derudover fremhæver flere, at indikatorens data med fordel kunne blive tilgængelige for universiteterne til brug for analyser, f.eks. til brug for benchmarking af fagområder på tværs af universiteter.
 • Flere universiteter bruger den bibliometriske forskningsindikator internt som ledelsesinstrument. Helt konkret bruger Syddansk Universitet og Aalborg Universitet indikatorens tal til centralt at allokere midler ud til fakulteter og i enkelte tilfælde videre til institutterne. 
 •  I finanslovsårene 2010-2012, hvor den bibliometriske forskningsindikator har indgået i modellen til fordeling af nye basismidler til forskning, har den nye model samlet stået for fordelingen af knap 1,6 mia. kr. I 2012 fordelte den nye model 721 mio. kr.
 • En sammenligning mellem den nye fordelingsmodel og den "gamle" model (50-40-10-modellen) viser, at den nye model på finanslov 2012 omfordelte 1,6 mio. kr. per 100 mio. kr.
 • Den bibliometriske forskningsindikator har i perioden 2007-2011 samlet set kostet ca. 26 mio. kr. (inklusiv sekretariatsbetjeningen i FIVU) i løbende priser.

 

Eventuelle kommentarer til evalueringens resultater bedes I sende til sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator (algn@vus.dk) senest den 1. juli 2012. Vi håber, at du som formand vil videresende materialet til de øvrige medlemmer af faggruppen.

 

Når den endelige evaluering foreligger, vil I få tilsendt et link til den samlede rapport.

 

Med venlig hilsen

 Alberte Glob Nielsen

 

Alberte Glob Nielsen

Fuldmægtig

Sekretariatet for den bibliometriske forskningsindikator

Koncerncenter for Analyse og Statistik

Direkte telefon: + 45 7231 7897

E-mail: algnSNABELAvus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse 

Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte

Bredgade 43

1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: +45 3332 3501

E-mail: fivu@fivu.dk

www.fivu.dk

 

  Vedhæftet materiale:

Høringsbrev.pdf

Høringsliste.pdf

Kommissorium for evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator.pdf

Rapport 24 04 2012.pdf

 


From: Claus Emmeche, CPNSS, IND <cemmecheSNABELAind.ku.dk>

Date: 2012/7/1

Subject: Re: Høring om evaluering af den bibliometriske forskningsindikator

To: Alberte Glob Nielsen <algnSNABELAvus.dk>

 

Kære Alberte Glob Nielsen.

 

tak for det tilsendte høringsmateriale. Vi har diskuteret udkastet til evalueringsrapporten og fremsender hermed kommentarer fra Faggruppe 68.

 

Venlige hilsner

Claus Emmeche

 

VEDHÆFTET: 

HøringssvarFaggruppe68_v02.docx  

 


From: Lotte Faurbæk <lofSNABELAvus.dk>

Date: 2012/9/17

Subject: Orientering om den bibliometriske forskningsindikator

To: Undisclosed recipients

 

 

Kære faggruppeformand

 

Vedhæftet finder I et brev fra Inge Mærkedahl (formanden for Styregruppen for den bibliometriske forskningsindikator) om opfølgningen på evalueringen af den bibliometriske forskningsindikator. (her: Brev_til_faggrupperne2012-9-17.pdf )

 

Det vil være en stor hjælp for os, hvis I vil videresende brevet til jeres faggruppemedlemmer, så alle bliver orienteret.

 

Med venlig hilsen

Lotte Faurbæk

 

Lotte Faurbæk

Fuldmægtig

Projektleder for den bibliometriske forskningsindikator

Direkte telefon: +45 7231 7997

E-mail: lofSNABELAvus.dk

 

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte

Koncerncenter for Analyse og Statistik

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 3392 9700

Fax: +45 3332 3501

www.vus.dk

 


Ovenstående brev fra Mærkedahl henviser til denne side:

http://www.fi.dk/nyheder/nyheder/2012/evaluering-af-den-bibliometriske-forskningsindikator/

med dette indhold:

 

17. sept. 2012

Evaluering af den bibliometriske forskningsindikator

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har i foråret 2012 gennemført en evaluering af den bibliometriske forskningsindikator. Regeringen og forligspartierne har på baggrund af evaluering og høringssvar valgt at videreføre modellen i fem år.

Der blev i foråret 2012 gennemført en evaluering af den bibliometriske forskningsindikator. Evalueringsrapporten blev sendt i høring ultimo maj med frist den 1. juli 2012.  Der kom 32 høringssvar fra fortrinsvis universiteterne, forskningsrådssystemet og faggrupperne knyttet til den bibliometriske forskningsindikator.

Regeringen og forligspartierne har på baggrund af evaluering og høringssvar valgt, at den bibliometriske forskningsindikator videreføres i fem år. Ministeriet vil nu igangsætte en proces for at få samlet op på de mange kommentarer, der er kommet i forbindelse med evaluering og høring.

Ministeriet vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange interessenter for det arbejde, der er lagt i at udarbejde høringssvar til evalueringen.


Den endelige evalueringsrapport og alle høringssvar kan ses her:

 


 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.