| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Referat af dialogmødet d 8 dec 2009

Page history last edited by Claus Emmeche 10 years, 6 months ago

Indkaldelsen til mødet ses her: 2009 niveaudelingsprocessen4

 

Jeg (CE) var forhindret i selv at deltage, men har fra Lisbeth Klatrup modtaget et referat (nedenfor) hun skrev til sin egen faggruppe - tak for lov til at bruge det! Der er pr. d.d. (11/1-2010) så vidt jeg kan se ikke noget referat på FI's site endnu.


KORT REFERAT AF MØDE D. 8. DECEMBER –– BEMÆRK DEADLINES!

Mødet d. 8. december var dels et informationsmøde, dels et opfølgningsmøde efter et kritisk brev fra Claus Emmeche [Faggruppernes-forbehold-v2.doc], der havde mange af faggrupperne bag sig - her er i punktform nogle af de væsentligste indtryk:

BIBLIOMETRIMÅLINGENS ROLLE I FREMTIDEN

I juni 2009 indgik forligspartierne en politisk aftale om en ny nøgle til

fordeling af basismidler (LK: I er sikkert opmærksomme på aftalen, men jeg

angiver lige for en god ordens skyld tal her). Det betyder at midler til

universiteterne fra 2010 fordeles efter følgende nøgle:

 

 

2010

Uddannelser (STÅ): 45%

Eksterne bevil.: 35%

Ph.d. prod: 10%

Forskning: tildeling på baggrund af bibliometrisk måling: 10%

 

NB! - bibliometrital opskrives i 2011 til 15% og i 2012 til 25%, ekstern

bevil. tal nedskrives tilsvarende

I kan se de aktuelle bibliometrioutput fra 2009 på:

http://www.fi.dk/bibliometri  > http://www.fi.dk/forskning/den-bibliometriske-forskningsindikator/indikator-statistik

 

IMØDEGÅELSE AF KRITIK, FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDER

Hvad angår den kritik om processen, datamateriale m.v. der blev rejst i

Emmeche-brevet

(http://faggruppe68.pbworks.com/f/Faggruppernes-forbehold-v2.doc), meddelte

FI på mødet, at de har taget kritikken til sig, og at de nu er igang med at

producere et bedre datamateriale, der kan bruges i forbindelse med kommende

niveauinddelinger (baggrund: bla. de "verdensproduktionstal", der lå til

grund for rankingen og udregning af om der er præcis 20% niveau

2-tidsskrifter i sidste runde, var stærkt fejlbehæftede). Ligeledes ser de

nærmere på nogle af de problemområder, der gentagne gange er blevet rejst

som f.eks.: betydning af konferencebidrag (hvor vi er flere der har påpeget

at de inden for visse fagområder er særdeles vigtige), bogserier og

dansk-sproget produktion (der også skal kunne få niveau 2 ranking). NB! På

grund af problemer med at vurdere bl.a. danske forlag, så suspenderes

ranking af bogudgivelser/forlag de næste tre år.

Flere af deltagerne på mødet rejste også (givetvis igen) spørgsmålet om

hvorfor vi ikke blot bruger "impactfactor" i stedet for ranking, eftersom

der er praksis og solide systemer til at beregne dette (inden med. og nat),

altså "citations" som muligt alternativ til tidsskriftranking. Det er også

et område, Oddershede fremhævede, som noget FI bør se på, hvilket de

tilsyneladende også vil gøre.

PROCES 2010:

1/3: frist for indrapportering af nye tidsskrifter og forlag

3/5: stormøde (faggruppeformænd mv) og igangsættelse af 2010 niveaudelingen

15/9: frist for revideret forslag til ranking/niveauinddeling

28/9-27/10: dialog mlm faggrupper og fagligt udvalg om inddellingen

8-12/11: endelig høring om niveaudelingen hos faggrupperne

15/11: niveaudelingsproces afsluttes

BEKYMRINGER BLANDT FORSKERNE

På mødet fremlagde 2 faggruppeformænd (en hum og en nat) også deres

oplevelse af processen indtil videre. Af særlig interesse for vores gruppe

var Anne-Marie Mais (Faggruppe 11) oplæg, hvor hun bl.a. pegede på, at en af

problemerne nu er, at meget forskningsarbejde inden for humaniora-området

ikke bliver regnet med, som f.eks. anmelderlser, redaktionelt arbejde,

kuratering, tekster til kataloger, og delvist "populærevidenskabelige"

bøger, der har stor gennemslagskraft i det offentlige rum (som eksempel

nævnte hun bl.a Tania Ørums nye bog om de eksperimentelle 60'ere). Det er

ligeledes problematisk, at monografier og antologier relativt set vurderes

så lavt (på pointtal) som de gør, i forhold til hvor meget vægt de har inden

for de humanistiske fagområder. Bla. denne kritik var der flere af

faggruppeformændene i salen, der bakkede op om, og jeg ser det også som

"indsatsområder", som også vores gruppe bør være interesseret i at presse på

for at gøre noget ved.

Nat.vid faggruppe formanden havde også, en for vores gruppe relevant

betragtning, nemlig at det nuværende system favoriserer de store brede

tidsskrifter, men fra et rankingperspektiv "dræber" de små snævre

fagspecifikke tidsskrifter, som f.eks. kan have stor impact inden for sit

område, men ikke nødvendigvis har stor verdensproduktion (og som alle i en

bredt sammensat gruppe kan have svært ved at forholde sig til??). Ligeledes

kan tværgående områder riskere en stedmoderlig behandling, fordi de ikke

rigtig hører hjemme i en specifik gruppe.

Jeg rejste selv kort en bekymring rejst af Niels-Ole Finneman, før han

forlod gruppen: nemlig at det kan være svært at ranke tiddskrifter, hvis man

ikke har et generelt overblik over et fagområdes generelle

publiceringsmønstre (f.eks. danske forskeres produktion og

publiceringspraksis inden for medier, kommunikation, journalistik osv), og

en form for overblik over denne praksis bør være tilstede, når vi foretager

ranking.


 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.