| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Fagligt Udvalgs publikationskanalkontrol

Page history last edited by Claus Emmeche 5 years, 4 months ago

div. mails.


From: Thomas Møller Lagoni <tmlSNABELAfi.dk>

Date: 2015-05-11 16:01 GMT+02:00

Subject: Materiale til stormøde om bibliometrisk indikator

To: (navne på faggruppemedlemmer indsat) "Claus Emmeche" <cemmecheSNABELAind.ku.dk>, "Hanne Andersen" <hanne.andersenSNABELAivs.au.dk>, "Bent Meier Sørensen" <bem.mppSNABELAcbs.dk>, "Klaus Frovin" <frovinSNABELAruc.dk>, "Peter Øhrstrøm" <poeSNABELAhum.aau.dk>, "Jesper Wiborg Schneider" <jwsSNABELAcfa.au.dk>, "Jeppe Nicolaisen" <qgn339SNABELAiva.ku.dk>

 

 

Kære faggruppe

 

Hermed fremsendes materiale til kvalitetssikring af autoritetslisten for serier, som bliver gennemgået på stormøde for faggrupperne tirsdag d. 12. maj.

Materialet er kun udarbejdet for faggruppens del af autoritetslisten for serier.

 

Materiale

 

Materialet skal anvendes af faggruppen til at foretage en kvalitetssikring af faggruppens serier på autoritetslisten. Materialet bliver gennemgået på stormødet, mens hvis der efterfølgende er spørgsmål til materialet vil BFI sekretariatet være behjælpelige.

 

Baggrund

Fagligt Udvalg vil gerne sikre sig, at serielisten understøtter formålet med den bibliometriske forskningsindikator, nemlig at kunne belønne forskningspublikationer, som udkommer i de mest anerkendte publikationskanaler. Faggruppen skal således gennemgå de eksisterende serier på autoritetslisten og identificere om der er behov for ændringer. Ændringerne kan bestå i at tage serier af listen, som ikke anvendes eller er tilgængelige for danske forskere, eller som faggruppen vurderer ikke understøtter et højt fagligt niveau.

 

Frist for opgaven: Faggruppen skal senest d. 1. september 2015:

-          Foretage rettelser til autoritetslisten (kun på egen liste) gennem BFI hjemmesiden: https://bfi.fi.dk

-          Indsende en kort rapport en redegørelse for kvalitetssikring af niveau 1 på autoritetslisten, herunder eventuelt begrundelse hvis inaktive serier på autoritetslistens fastholdes. 

 

Hvis der er spørgsmål til indholdet kan de stiles til BFI-sekretariatet på mail: bfiSNABELAfi.dk

 

På vegne af BFI sekretariatet

Mange hilsener

 

Thomas Peter Møller Lagoni

Student

Kontoret for Forskning og Innovationsanalyse

E-mail: tmlSNABELAfi.dk

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet

 

Styrelsen for Forskning og Innovation

Bredgade 43

DK-1260 København K

Telefon: +45 72318433 

Fax: +45  3544 6201

E-mail: fiSNABELAfi.dk

www.fivu.dk


Pga. travlhed når faggruppe 68 ikke at indsende svar før deadline d. 1.9., og får udsættelse til 11.9.2015.


From: Claus Emmeche, CPNSS, IND <cemmecheSNABELAind.ku.dk>
Date: 2015-09-11 12:24 GMT+02:00
Subject: Re: BFI Reminder: Frist for kvalitetssikring af autoritetslisten d. 1. september
To: Karen Skytte Larsen <kslSNABELAfi.dk>

Kære Karen,

 

jer kommer svaret fra faggruppe 68. Tak for den forlængede svarfrist!

 

Bedste hilsner

Claus

 

VEDHÆFTET: SVAR-Analyserapp_faggr68_fv.docx

 


SVARET I TEKST: 

d. 11. sept., 2015.

Notat fra Faggruppe 68 (Videnskabsteori og forskningsanalyse):

Svar på analyserapport fra Styrelsen for Forskning og Innovation (FI).

 

 

Fagligt Udvalg har i en analyserapport af 8. maj 2015 mhp. kvalitetssikring af autoritetslister for tidsskrifter til faggrupperne bedt faggruppe 68 om at

  1. “Foretage rettelser til autoritetslisten (kun på egen liste) gennem BFI hjemmesiden: https://bfi.fi.dk” 
  2. Indsende en kort rapport (denne) med “en redegørelse for kvalitetssikring af niveau 1 på autoritetslisten, herunder eventuelt begrundelse hvis inaktive serier på autoritetslistens fastholdes.” 

 

Faggruppe 68 takker for den forlængede svarfrist vi fik pga. travlhed.

 

ad 1

Mht. rettelser til autoritetslisten er denne gennemgået og der er foretaget forslag om tilføjelse af nye tidsskrifter, European Journal of Higher Education, og AMITY: The Journal of Friendship Studies, som indtastedes allerede d. 19/1-2015. Vi kender ikke grunden til at disse endnu ikke var opdateret på listen i juni (jf. listen i “Version 2 - 09.06.2015”) og pr. 8/9-2015 heller ikke var i BFI-databasens serieautoritetsliste.

 

Desuden ønskes opdatering af navnet på det tidligere Science Studies som nu hedder Science & Technology Studies. Også dette indtastedes som ønske d. 19/1-2015, men er heller ikke endnu optaget/opdateret i databasen; ej heller opdateret som del af BFI-databasens serieautoritetsliste pr. 8/9-2015.

 

ad 2

Som for de øvrige faggrupper gælder det også for denne, at vores liste indeholder tidsskrifter, hvori der p.t. ikke er danske forskere som publicerer. Forskning er international, og de tidsskrifter, vi har på listen, er internationale og har peer review. De fleste er på engelsk, men vi har også tidsskrifter med som publicerer på internationale sprog som fx tysk, fransk og spansk.

            Vi har haft Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-Fysiske Meddelelser; dette er imidlertid udgået, og skal erstattes med Scientia Danica Series M. – Mathematica et Physica som samme selskab udgiver.

            Ellers vurderer vi, at de tidsskrifter vi har på listen lever op til international kvalitet, og Fagligt Udvalg anfører selv i rapporten at “Det vil ikke nødvendigvis diskvalificere en publikationskanal til at stå på serielisten uden der er forskere fra Danmark, som har publiceret i den”. Det ville også se sært ud, hvis kun de tidsskrifter, som danske forskere publicerer i, skulle medtages på forskningsindikatorens liste ud fra et ønske om at indikatoren er dansk. Den bibliometriske forskningsindikator ønsker via liste-systemet at bidrage til at sikre international kvalitet (i Fagligt Udvalgs rapports formulering: at “kunne belønne forskningspublikationer, som udkommer i de mest anerkendte publikations­kanaler”), men indikatorsystemet vil samtidig indeholde en specifik national, dansk autoritetsliste. Det er velkendt, at denne konstruktion fra starten har været omstridt og kan forekomme speciel, fordi forskningen hele tiden er i bevægelse. Det naturlige forhold, at danske forskere altid kun de facto vil publicere i en bestemt delmængde af verdens samlede mængde tidsskrifter, siger i sig selv ikke noget om hvorvidt denne delmængde af publikationskanaler har en speciel høj eller lav kvalitet. Visse af de tidsskrifter, som danske forskere p.t. ikke publicerer i, og som Fagligt Udvalgs rapport omtaler med udtrykket “inaktive serier”, kan i princippet sagtens tænkes at skulle opgraderes til niveau 2 fremfor at skulle slettes med “inaktivitet” som begrundelse – det kommer helt an på det konkrete tilfælde.

 

Fagligt Udvalg skriver at man vil “gerne sikre sig, at serielisten indeholder de mest anerkendte publikationskanaler. Udvalget vil derfor også gerne have, at faggrupperne gennemgår autoritetslisten med henblik på at identificere om der er serier på listen, som ikke har en tilstrækkelig faglig kvalitet til at stå på listen.” Det har vi gjort, og finder at de serier, der står på listen, har den fornødne kvalitet.

 

Vi har også en kommentar om websitet:

            Logger man ind på bfi.fi.dk har hovedmenuen tre punkter: forslag, niveaudeling og høstresultater. Der mangler simpelthen en overskuelig oversigt over faggruppens samlede liste a la den pdf-fil med denne som kan downloades fra styrelsen offentlige side (http:// ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/).

            Til det nye tekniske systems interface må desuden bemærkes, at det virker uheldigt at man ikke for den enkelte faggruppe kan fremkalde en side med en overskuelig historik indeholdende tidligere indtastede forslag. Det er ikke helt enkelt (for ikke at sige umuligt) at finde frem til tidligere indtastede forslag. Brugerinterfacet virker tungt at arbejde med. Man ville sikkert kunne spare megen tid, hvis styrelsen ansatte en assistent der via almindelig emailkommunikation kunne agere interface mellem databasesystem og faggrupperne.

            Det virker også sært, at faggrupperne ikke selv direkte kan forsyne databasens oplysninger med egne. Et eksempel er det udmærkede spanske teknologihistoriske tidsskrift Llull. Dets fulde navn er Llull - Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, men det er ikke umiddelbart muligt at tilføje denne oplysning til systemet. Vi foreslår derfor en wiki-lignende funktion, hvor tilføjelser af information fra faggruppemedlemmer muliggøres.

 

 

Med venlig hilsen

Faggruppe 68:

Claus Emmeche (formand), Bent Meier Sørensen, Hanne Andersen, Jeppe Nicolaisen, Jesper Wiborg Schneider, Klaus Frovin Jørgensen og Peter Øhrstrøm.

  


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.